دسته: دسته‌بندی نشده

انجام تحلیل آماری با spss

انجام تحلیل آماری با spss – کاربرد انواع آزمونها

جهت انجام تحلیل آماری با spss و بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می بایست آزمون آماری مناسب انتخاب گردد. انتخاب آزمون آماری مناسب بستگی به تعداد متغیرهای تحقیق، تعداد گروه های مقایسه شده، مستقل یا وابسته بودن گروه ها، نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها و نوع داده ها(...