خدمات انجام Spss

برای انجام Spss چیزی فراتر از عملیات های ریاضی لازم نیست بنابراین هر محققی با گذراندن دورهای مقدماتی آمار می تواند از این نرم افزار استفاده نماید. انجام Spss و تجزیه و تحلیل های آماری با آن با توجه به ارزش روز افزون پژوهش های علمی و از آنجا که اعتبار یک پژوهش علمی بر اساس تولید داده و تجزیه و تحلیل های دقیق تعیین می­گردد، ضروری به نظر می­ رسد زیرا برخورداری از یک نرم افزار آماری دقیق با کاریری آسان از اتلاف وقت و انرژی محقق جلوگیری می نماید. نرم افزار Spss جز نرم افزارهایی است که کار با آن به راحتی در اکثر رشته هایی که نتایج حاصل از آن با تجزیه و تحلیل داده ها تعیین می­گردد، کاربرد دارد.

امکانات نرم افزار جهت انجام Spss

آنچه که spss در اختیار کاریر قرار می دهد شامل:

– انواع توابع ریاضی مانند: لگاریتم، توابع مثلثاتی

– تهیه انواع جدول فراونی و درصد و…

– تهیه انواع آماره های توصیفی مانند مد، درصد، میانه و…

– بررسی انواع توزیع آماری شامل توزیع گسسته و پیوسته

– انجام انواع تجزیه  واریانس یکطرفه، دو طرفه و چند طرفه

– تجزیه و تحلیل داده های آماری جهت انجام پایان نامه

– تجزیه و تحلیل های سری زمانی (داده هایی که در فواصل زمانی منظمی تهیه شده باشد مانند مجموعه فروش فروشگاه های زنجیره ای خاص در اواخر هر فصل از سال)

– انواع آزمون مقایسه دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

– انجام انواع مدل رگرسیون

برازش انواع روش های تجزیه و تحلیل چند متغییره

– قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزار های دیگر

دانش انجام Spss

در علم آمار پژوهشگر باید بر اساس نمونه ای که از جامعه مورد بررسی انتخاب نمونده هدف خود را دنبال نماید و مورد قضاوت قرار دهد بنابراین در این مسیر ابتدا باید بداند مقدار حجم مناسب نمونه چقدر باشد و تا با اطمینان بالا نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد. بعد از نمونه برداری لازم است نوع آزمون متناسب با پژوهش انتخاب شود.

در مرحله بعد برای وارد نمودن داده های حاصل از نمونه برداری به نرم افزار Spss باید با توجه به نوع آزمونی که متناسب  با پژوهش ما است انجام گردد. برای انتخاب نوع آزمون در Spss باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد.

مقیاس اسمی: مقیاس های اسمی در واقع بیان کننده کیفیت متغییر هستند. مانند نوع خاک (رسی، شنی و…) یا انواع نژاد سگ یا نوع کاربری زمین و….

از ویژگی های این داده های می توان بیان نمود که عددی نیستند و سلسله مراتب و نظم مشخصی ندارند. هنگام وارد کردن آن ها در Spss تنها برای هر کدام کد گذاری می کنیم. به طور مثال برای گونه های مختلف درختی مانند توس، توسکا، بلوط و افرا کد های 100, 101, 102, 103, 104 می گذاریم اما این اعداد هیچ ارتباطی با بکدیگر ندارند و تنها هر یک مشخص کننده گونه خاصی از درختان هستند.

مقیاس رتبه ای:

مقیاس رتبه ای در زمانی بکار برده می شود که نتوان هنگام اندازه گیری به متغییر به آن مقیاسی عددی (مانند مقیاس گرم، متر و…) را اختصاص داد .در این مواقع به متغییر رتبه های عددی اختصاص می دهند. به طور مثال تاثیر موسیقی بر کاهش میزان استرس را با طیف لیکرت(  رتبه های 1 تا 5 ) پاسخ  میدهند.

مقیاس فاصله ای:

اجازه بدهید این مقیاس را با یک مثال شرح دهیم:

اگر مسافت لاهیجان به رشت (a1) 44  کیلومتر یا 027/0 مایل و مسافت رشت به انزلی (a2) 34 کیلومتر یا 0211/0 مایل باشد نسبت a1 به a2 مقدار فارغ از واحد اندازه گیری ثابت خواهد بود. به این نوع مقیاس ها مقیاس فاصله ای گفته می شود. از ویژگی های این مقیاس قرار دادی بودن صفر در آن است.

در مقیاس فاصله ای علاوه بر اینکه مانند مقیاس رتبه ای و مقیاس اسمی اعضای جامعه گروهبندی و رتبه بندی می شود بلکه واحد عدی اندازه گیری با فاصله یکسان بکار می روند.

مقیاس نسبتی:

مقیاس نسبتی همانند مقیاس فاصله ای است با یک تفاوت که در این نوع مقیاس ما دارای صفر واقعی هستیم.

2 – تعیین هدف تحقیق و انتخاب آزمون برای انجام Spss

پس از آنکه ما توانستیم مقیاس داده خود را مشخص کنیم آنچه که در انتخاب یک آزمون اهمیت داد تعیین هدف پژوهش است و با توجه به تعداد تیمارها و گروها و مستقل و وابسته بودن آن ها آزمون آماری خود را تعیین می کنیم.

آزمون های پارامتری و غیر پارامتری:

حال که با انواع مقیاس در آمار آشنا شدیم به راحتی می توانیم تشخیص دهیم که چگونه داده های خود را در هر یک از این دو دسته جای دهیم.

پیش شرط های آزمون های پارامتری :

نکته: در توزیع نرمال اعضای جامعه از نمودار زنگوله ای پیروی میکنند. در واقع 50 درصد جامه از مقدار میانگین پایین تر و 50 درصد جامعه از مقدار میانگین بالاتر قرار دارند.

آزمون های غیر پارامتری

هر زمان داده های ما از هر یک از شرایط ذکر شده در بالا (علی الخصوص اینکه داده ها رتبه ای و اسمی نباشند) پیروی نکند باید از آزمون های ناپارامتری یا روش بدون توزیع استفاده کرد.

 نکته: البته زمانی که داده ها رتبه ای و یا اسمی باشد اما از توزیع نرمال پیروی نکند و یا واریانس آن ها غیر همگن باشد ابتدا باید سعی کرد با روش های نرمال کردن نرم افزار spss داده ها را نرمال و همگن نمود و شرایط را برای استفاده از آزمون پارامتری فراهم کرد.

استفاده از جدول زیر راهنمای خوبی برای انتخاب مناسب ترین آزمون با توجه به هدف پژوهشمان می باشد:

هدف نوع داده ها
فاصله ای و نسبتی با توزیع نرمال رتبه ای و اسمی با توزیع غیر نرمال داده های با توزیع دو جمله ای
توصیف یک گروه میانگین و احراف معیار میانه، دامنه و چارک ها نسبت
مقایسه یک گروه با یک مقدار فرضی آزمون t یک نمونه ای ویلکاکسون کای اسکور و آزمون دو جمله ای
مقایسه دو گروه مستقل آزمون t مستقل من ویتنی -یو فیشر (کای اسکور برای نمونه های بزرگ)
مقایسه دو گروه ابسته آزمون t جفتی ویلکاکسون مک نمار
مقایسه دو گروه غیر مرتبط تجزیه واریانس یک طرفه کروسکال والیس
مقایسه دو گروه مرتبط تجزیه واریانس با اندازه گیری های تکراری فریدمن کوکران
همبستگی بین دو متغییر همبستگی پیرسون همبستگی اسپیرمن ضریب توافق
پیش بینی متغیر وابسته از روی متغیر میتقل رگرسیون ساده خطی و غیر خطی رگرسسیون غیر پارامتری رگرسیون لجستیک ساده
پیش بینی متغیر وابسته از روی چندین متغیر مستقل رگرسیون چندگانه خطی و غیر خطی رگرسیون لجستیک چندگانه

جهت سفارش spss با ما تماس بگیرید.

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا کلیک کنید

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

9 پاسخ

 1. به طور کلی تشخیص نوع مقیاس داده ها یکی از ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین کارهایی است که تحلیلگر آماری باید به خوبی از عهده آن برآید . به طور کلی می توان مقیاس ها را در 4 گروه اسمی ، رتبه ای ، فاصله ای و نسبتی تقسیم بندی کرد. در اینجا می توان اشاره داشت که این 4 گروه به ترتیب دارای خصوصیت های مثبت بیشتری هستند یعنی می توانیم اینطور بگوییم که هر 4 گروه قابل طبقه بندی شدن هستند ، سپس مقیاس های رتبه ای فاصله ای و نسبتی را می توان علاوه بر طبقه بندی رتبه بندی کرد، حال مقیاس های فاصله ای و نسبتی علاوه بر رتبه بندی می توان اختلاف هر طبقه را با یک عدد نشان داد و در آخر می توان گفت در مقیاس نسبتی می توان حتی داده ها را بر هم تقسیم کرد و نسبت گرفت.
  مقیاس های فاصله ای و نسبتی در نرم افزار spss تفاوتی ندارند و هر دو با مقیاس scale نشان داده می شوند.
  نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر متغیر ترتیبی (ordinal) ما 7 عدد منحصر به فرد یا بیشتر را انتخاب کند می توان در نرم افزار spss آن را یک مقیاس scale در نظر گرفت.
  نکته دوم اگر متغیری از مجموع (میانگین) چند متغیر ترتیبی به دست آید می توان آن را scale در نظر گرفت.
  حال هر چه به سطح سنجش ما افزوده گردد به دلایل زیر انتخاب بهتری می باشد:
  1-هر چه به سطح سنجش افزوده گردد دامنه روش های تحلیل قابل استفاده گسترده تر می گردد.
  2-تکنیک های قوی و پیچیده تحلیل برای متغیرهای فاصله ای / نسبتی مناسب است.
  3-ممکن است مردم از ارائه اطلاعات دقیق اکراه داشته باشند ولی از بیان کلی تر آن اکراه نداشته باشند(مثلا مشخص کردن گروه سنی یا طبقه درامد)
  4-متغیرهایی که در سطوح فاصله ای/نسبتی سنجیده شده باشند را به راحتی میتوان به اسمی و رتبه ای تقلیل داد ولی عکس آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد.
  5-شرایط برای استفاده از آزمون های پارامتری بیشتر فراهم می گردد.
  به همین دلیل تا جایی که امکان پذیر باشد بهتر است متغیر ها را در سطوح بالاتر سنجید.

 2. سلام و وقت بخیر
  همان طور که همه میدانیم خیلی spssدر زندگیمان کاربرد دارد
  در گرفتن آمار و تحلیل و تجزیه آن و…
  و در گرفتن امار و سنجش و… به ما کمک میکند .
  و همچنین در تجزیه و تحلیل نمودار ها کاربرد داشته و انها را نیز برای ما ساده تر کرده اند و این خیلی خوب است و حتی در کشاورزی و اندازه گیری های زمین … نیز کاربرد داشته و کاربرد ان محدود نیست
  تشکر از شما که وقت گرانبها تون و گذاشتین و نظر من رو خوندید ???

 3.       با پيشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهميت استفاده از روشهای آماری در علوم مختلف بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گرديده است.
  فرآيند آناليز آماری کمک ميکند تا پژوهشگر بتواند از داده های اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد.اگر حجم داده ها بزرگ باشد، استفاده از روشهای مختلف آناليز آماری بسيار خسته کننده و مشکل خواهد بود. امروزه انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجود، قادرند انواع آناليزهای آماری را انجام دهند.
  نرم افزار SPSS يکی از قديمی ترين ، برنامه های کاربردی در زمينه تجزيه وتخليلهای آماری است ؛ نرم افزاری آماری با قبليتهای انجام توصيفی زيبا و گويا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارت های گوناگون و محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار واريانس، ميانه و غيره.

 4. «اس پی اس اس» از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

  آماری که نرم‌افزار پایه شامل می‌شود:

  آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی
  آمار دومتغیری: میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری
  پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی
  پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای، جداکننده
  با تشکر از مجموعه خوبتان

 5. سلام
  به کمک آزمون‌های این گروه، می‌توانیم مقایسه بین دو یا چند زیر جامعه (یا جوامع مستقل) را صورت دهیم. در این بین می‌توان مقایسه را وابسته به دو محور طبقه‌بندی کرد.

  مقایسه پارامتر جامعه‌ها (مانند میانگین، انحراف معیار یا درصد)
  مقایسه توزیع جوامع با توزیع دلخواه
  معروف‌ترین آزمون در این گروه، «تحلیل واریانس یک طرفه» (One-way ANOVA) است که توسط آن مقایسه بین میانگین چند گروه یا جامعه مستقل صورت می‌گیرد.
  مقیاس های فاصله ای و نسبتی در نرم افزار spss تفاوتی ندارند و هر دو با مقیاس scale نشان داده می شوند.
  نکته ای که حائز اهمیت است این است که اگر متغیر ترتیبی (ordinal) ما 7 عدد منحصر به فرد یا بیشتر را انتخاب کند می توان در نرم افزار spss آن را یک مقیاس scale در نظر گرفت.

 6. SPSS یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای آماری است که مورد استفاده دانشجویان و محققان در زمینه های مختلف علمی قرار می گیرد. داده ها به صورت ورودی به این نرم افزار وارد می شوند و پس از انجام آزمون های مختلف به این نتیجه می رسیم که تحقیق ما پذیرفته شده است یا نه.
  از امکانات این نرم افزار می توان به رسم نمودارهای آماری، محاسبه رگرسیون، استنباط آماری و … اشاره کرد. این نرم افزار می تواند داده های آماری در حجم زیاد را با سرعت بالا تحلیل کند و از نظر کار کردن بسیار راحت است. قابلیت ویرایش دستی دارد . هم برای آمار توصیفی و هم استباطی می توان مورد استفاده قرار داد.

 7. آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده هاي تجربی است. آمار مطالعه لذت بخشـی اسـت در
  باب این موضوع که چگونه می توان جهان ناشـناخته اي را بـا گشـو دن چنـد دریجـه بـه روي آن توصـیف کـرد . بـا
  پرداختن به آمار لذت فکر کردن به یک شیوه کاملا جدید را کشف خواهیم کرد. به عبارتی می توان گفـت کـه آمـا ر
  استنباطی به شیوههایی اطلاق میشود که از طریق آنها ویژگیهاي گروههاي بـزرگ بـر اسـاس انـدازه گیـري همـان
  ویژگیها در گروههاي کوچک استنباط میشود.
  زمانی به استفاده از روش های آماری روی می آوریم که:
  1 )بخواهیم داده ها را به صورت یک مجموعه، خلاصه کرده و توصیف نماییم.
  2 )بخواهیم اطمینان دهیم که در شرایطی کـه یـک پـروژه دقیقـاً بـه همـان شـکل تکـرار شـود، همـان یافتـه هـا
  بدست خواهد آمد

 8. به طور کلی این نرم افزار کاربردهای زیر را دارد:

  تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
  انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
  تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
  انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
  تهیه انواع طرح‌های آماری
  انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
  تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
  ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
  محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
  انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
  قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر
  پردازش انواع مختلف رگرسیون

دیدگاه‌ها بسته‌اند.