الف) آزمون های مقایسه ای – تفاوتی ( آزمون t تک نمونه ای ، tمستقل ،t همبسته ، تحلیل واریانس یک طرفه)

ب ) آزمون های همبستگی و پیوستگی ( آزمون فی و وی کرامر ، آزمون مجذور کای استقلال ، آزمون همبستگی اسپیرمن ، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون همبستگی تفکیکی (جزئی))

ج ) آزمون های چند متغیره ( رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر ، رگرسیون لجستیک)

د ) آزمون های ناپارامتریک ( آزمون های تک متغیری مجذور کای ، آزمون ویلکاکسون ، آزمون فریدمن ، آزمون من ویتنی ، آزمون کروسکال والیس)

2 پاسخ

  1. توانایی انجام تحلیل داده ها توسط نرم افزار اماری spss را دارم و در این زمینه در پایا نامه های رشته ختی بهداشتی کار کرده ام.

  2. آمار استنباطی Inferential statistics روشی برای قضاوت پیرامون پارامتر جامعه براساس مقادیر حاصل از نمونه است. در مطالعات مختلف به دلایل متفاوت دستیابی به همه افراد جامعه امکان پذیر نیست بنابراین لازم است تا با استفاده از نمونه به تخمین اندازه‌های واقعی در جامعه پرداخت.چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با استفاده از فنون نمونه‌گیری انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم دهیم از روش‌هایی استفاده می‌شود که موضوع استنباط آماری است. بنابراین مفاهیم جامعه و نمونه در قلب این روش قرار دارد. آن چه که مهم است این است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و نقش احتمال شروع می‌شود. در واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی به حساب می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *