انجام SPSS – آزمونهای mancova,manova,anova:

انجام spss انوا ، مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می شوند. در ساده ترین شکل آن، ANOVA آزمون آماری را فراهم می کند که برابری ‌میانگین های گروه های متفاوت را می آزماید، و در نتیجه آزمون تی استیودنت (t-test) را به بیش از دو گروه تعمیم می دهد. سفارش spss

انجام SPSS – آنالیز واریانس‌ها یا انوا

1) برای مقایسه‌ی میانگین‌های دو گروه یا بیشتر از آن استفاده می شود (بر خلاف نام آن آنالیز میانگین‌ها می‌باشد چون با آنالیز واریانس‌ها، میانگین‌ها را مقایسه می‌کنند).

2) آزمون F را می توان به جای T هم به کار برد و در اینجا , F = t2 است ،علامت F همیشه مثبت است. بنابراین، امکان مقایسهٔ یک سویه از طریق آن وجود ندارد و به همین علت کاربرد خود را حفظ کرده است (اما از T به جای F نمی‌شود استفاده کرد).

3) تحلیل واریانس ممکن است یکه راهه، دو راهه، سه راهه و عاملی اجرا شود (منظور از راه تعداد متغیرهای مستقل در تحلیل واریانس است).
مفروضه ها

1. مقیاس اندازه گیری باید نسبی یا فاصله‌ای باشد (عدد در معنای ریاضی)

2. توزیع متغیر ها نرمال باشد (در صورت چولگی شدید یا خطایی بیش از 2 استفاده نمی‌شود)؛ کولموگروف-اسمیرنوف معنا دار نشد، توزیع نرمال است.

3. همگنی واریانس‌ها وجود داشته باشد.

4. مشاهدات مستقل باشند.

جمع آماری کلیه داده های مورد نیاز جهت انجام پایان نامه خود را به ما بسپرید.

انجام SPSS – آنالیز کوواریانس

طرح هایی که در آن ها چندین متغیر مستقل کمّی(متریک) و در ارتباط با عامل های کیفی (غیرمتریک) بکار برده می شوند، طرح های تحلیل کواریانس(ANCOVA) نامیده می شوند.متغیر(های) مستقل کمی در این طرح متغیر کمکی و متغیر مستقل کیفی اصطلاحاً عامل نامیده می شوند. یک متغیر کمکی مؤثر در تحلیل کواریانس متغیری است که با متغیر وابسته دارای همبستگی بالایی بوده و در عین حال با سایر متغیرهای مستقل همبستگی نداشته باشد. متغیرهای کمکی پارامتری یا کمی، نوعاً در طرح های تجربی و مطالعات پیمایشی ، به منظور حذف اثرات خارجی بر متغیر وابسته و افزایش دقت اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردهای اصلی آنالیز کواریانس

روش آنالیز کواریانس در اکثر مطالعات علوم مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تعدادی از این کاربردها بخصوص در پژوهش های علوم اجتماعی به شرح زیر است :

1. افزایش دقت در آزمایش هایی که در آن ها واگذاری تصادفی صورت گرفته است. وقتی کنترل مستقیم از طریق طرح آزمایش غیرعملی یا ناممکن است، آنالیز کواریانس زمینه ای را برای کنترل آماری متغیرهای مزاحم و حذف اثرات آن ها فراهم می آورد.

2. خنثی ساختن اثرات متغیرهای مزاحم در مطالعات مبتنی بر مشاهده.

3. زمانی که بخواهیم رابطه بین دو یا چند متغیر کlی را با استفاده از نوعی تحلیل رگرسیون با متغیرهای مقوله ای بررسی کنیم.
شرایط استفاده از آنالیز کواریانس

1. زمانی که یک یا چند متغیر خارجی مزاحم وجود دارد که در متغیر وابسته اثر می گذارد.
2. این متغیر مزاحم قابل اندازه گیری در مقیاس فاصله ای یانسبیباشد.
3. بین متغیر یا متغیرهای مزاحم و متغیر وابسته رابطه وجود داشته باشد.
4. کنترل تجربی متغیرهای مزاحم خارجی امکان پذیر نباشد.

انجام SPSS – مانکوا (MANCOVA)

روش بسط داده‌شدهٔ آنکوا (آنالیز کوواریانس) است و در مواردی کاربرد دارد که بیش ازیک متغیر مستقل وجود داشته باشد و همچنین در مواردی که متغیرهای وابسته به آسانی نتوانند ترکیب شوند به کار می‌رود مانکوا همان مانواست با این تفاوت که به شما امکان می‌دهد اثرات اضافی و پیوستهٔ متغیرهای مستقل را کنترل کنید.اگر چندین کوواریانس وجود داشته باشد مانکوا (MANCOVA) به جای مانوا (آنالیز واریانس چند متغیره) به کار برده می‌شود.

مفروضات
در انجام spss این آزمون مقیاس اندازهگیری باید نسبی یا فاصله‌ای باشد (عدد در معنای ریاضی).
توزیع متغیرها نرمال باشد (در صورت چولگی شدید یا خطایی بیش از ۲ استفاده نمی‌شود)؛ اگر تست کولموگروف-اسمیرنوف معنادار نشد، توزیع نرمال است.
همگنی واریانس‌ها وجود داشته باشد.
مشاهدات مستقل باشند.اگر چندین کوواریانس وجود داشته باشد مانکوا (MANCOVA) به جای مانوا (آنالیز واریانس چند متغیره) به کار برده می‌شود.

انجام spss

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا کلیک کنید

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

5 پاسخ

 1. سلام
  آنوا: تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه
  زمانی استفاده می شود که شما یک متغیر مستقل طبقه بندی شده (با دو یا چند دسته) و یک متغیر وابسته به فاصله معمولی توزیع شده داشته باشید و بخواهید تفاوت‌های میانگین متغیر وابسته را به صورت تفکیک شده آزمایش کنید. متغیرهای مورد استفاده در این آزمون عبارتند از:متغیر وابسته، متغیر مستقل (این متغیر می تواند موارد را به دو یا چند سطح یا گروه متقابلاً منحصر به فرد تقسیم کند).
  کاربردهای رایج آنوا، مطالعات میدانی، آزمایش، شبه آزمایش ها است.
  معمولا برای آزمایش موارد زیر استفاده می شود:
  تفاوتهای آماری بین میانگین های دو یا چند گروه
  تفاوت‌های آماری بین میانگین های دو یا چند مداخله
  تفاوت‌های آماری بین میانگین های دو یا چند امتیاز تغییر
  داده های مورد نیاز نوع آنوا :
  – متغیر وابسته که پیوسته است.
  – متغیر مستقل که دسته بندی است.
  – مواردی که دارای مقادیری برای متغیرهای وابسته و مستقل هستند.
  – نمونه ها /گروه های مستقل
  – نمونه تصادفی داده ها از جامعه
  – توزیع نرمال متغیر وابسته برای هر گروه
  – همگنی واریانس ها (یعنی واریانس ها تقریبا در بین گروه ها برابر است)
  Manova: تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره یک طرفه
  این نوع برای تعیین اینکه آیا تفاوتی بین گروه های مستقل در بیش از یک متغیر وابسته پیوسته وجود دارد یا خیر به کار می رود. در این نوع تست، آمار آزمون همه جانبه است و نمی تواند به شما بگوید که کدام گروه های خاص به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت هستند فقط به شما می‌گوید که حداقل دو گروه متفاوتند. از آنجایی که ممکن است سه یا چهار یا پنج یا چند گروه در طراحی مطالعه خود داشته باشید تعیین اینکه کدام یک از این گروه ها با یکدیگر متفاوت هستند مهم است.
  Mancova: تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه
  برای تعیین اینکه آیا تفاوت‌های آماری معنی داری بین میانگین های تعدیل شده سه یا چند گروه مستقل (غیرمرتبط) وجود دارد که برای یک متغیر کمکی پیوسته کنترل شده اند، استفاده می شود.

 2. سلام
  آنوا: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه زمانی استفاده می شود که یک متغیر مستقل طبقه بندی شده (دو یا چند دسته) و یک متغیر وابسته به فاصله معمولی توزیع شده داشته باشید و بخواهید تفاوت های میانگین متغیر وابسته را به صورت تفکیک شده آزمایش کنید. متغیرهای مورد استفاده در این آزمون عبارتند از: متغیر وابسته، متغیر مستقل (این متغیر می تواند موارد را به دو یا چند سطح یا گروه متقابلاً منحصر به فرد تقسیم کند).
  کاربردهای رایج این نوع عبارتند از: مطالعات میدانی، آزمايش، شبه آزمایش ها.
  معمولا برای آزمایش موارد زیر استفاده می شود:
  تفاوتهای آماری بین میانگین های دو یا چند گروه، تفاوتهای آماری بین میانگین های دو یا چند مداخله، تفاوتهای آماری بین میانگین های دو یا چند امتیاز تغییر.
  داده های مورد نیاز : متغیر وابسته که پیوسته است، متغیر مستقل که دسته بندی است، مواردی که دارای مقادیری برای متغیرهای وابسته و مستقل هستند، نمونه ها یا گروه های مستقل، نمونه تصادفی داده ها از جامعه، توزیع نرمال متغیر وابسته برای هر گروه، همگنی واریانسها (یعنی واریانس تقریبا در بین گروه‌ها برابر است).

 3. اس پی اس اس یا SPSS که مخفف “Statistical Package for the Social Sciences” یا همان ” بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی” هست بطور خلاصه یک برنامه یا نرم افزار ویندوز است که اطلاعات مختلف (مثلا اطلاعات یک پرسشنامه) را دریافت می کند، تحلیل می کند و جدول و نمودار برای آنها تهیه می کند.

 4. اولین کاربرد این نرم افزار که کاملا مشخص است. دانشجویان یا محققان مختلف، از این نرم افزار استفاده می کنند تا اطلاعات پرسشنامه هایی که تهیه می کنند را برای آنها تحلیل و بصورت نمودار و جدول ارائه کند. در واقع اس پی اس اس از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود.

 5. انتخاب روش آزمون مناسب برای داده‌ها و تحلیل آن‌ها، همیشه با سردرگمی همراه است. بنابراین آزمون‌ها و روش‌های تحلیلی را به شش بخش تقسیم کرده‌ایم و برای هر یک از آن‌ها، نحوه دستیابی به آزمون آماری مناسب در SPSS را شرح خواهیم داد. در ادامه لیست شش گانه را مشاهده می‌کنید.
  آزمون‌های تک متغیره (Univariate Test)
  آزمون‌های درون آزمودنی‌ها (Within-Subjects Tests)
  آزمون‌های بین آزمودنی‌ها (Between-Subjects Test)
  اندازه‌های وابستگی (Association Measures)
  تحلیل‌های پیش‌گو (Prediction Analyses)
  تحلیل‌های طبقه یا رده‌بندی (Classification Analyses)
  یکی از عواملی که در تشخیص نوع آزمون آماری مناسب در SPSS تاثیر گذار است، تعیین یا تشخیص نوع داده‌ها است. به منظور آشنایی بیشتر با انواع داده‌ها بهتر است، نگاهی به مطلب جامعه آماری – انواع داده و مقیاس‌های آن‌ها بیاندازید. البته توجه داشته باشید که در انتخاب آزمون آماری مناسب در SPSS، عوامل زیر تاثیر گذار و مطرح هستند.
  شناخت اساسی از عملکرد آزمون‌های آماری و پیش‌فرض‌های اولیه برای اجرای آن‌ها.
  تشخیص مقیاس‌های اندازه‌گیری داده‌ها و نوع متغیرهای مجموعه داده در SPSS و ثبت آن‌ها در ویرایشگر داده (Data Editor).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *