شاخص کرونباخ که آن را با ضریب آلفا نیز می شناسند، برای سنجش اعتبار پاسخ های هر سوال پرسشنامه کاربرد دارد. این ضریب آماری در حقیقت ضریب همبستگی بین دو سوال می باشد و تابعی از واریانس امتیازات و کواریانس دو سوال می باشد.
روش آلفاي كرونباخ در spss براي تعيين پايايي پرسشنامه کاربرد دارد.

آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه spss

8 پاسخ

 1. بررسی پایایی یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در هر پرسشنامه است و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معمول ترین روش محاسبه پایایی است ، اگر مقدار آن 0.7 و بالاتر باشد می توان گفت آن مقیاس دارای پایایی است و عمدتا برای پرسشنامه هایی به کار می رود که سوالات ان به صورت طیف لیکرت (و نیز فاصله ای/نسبی) اندازه گیری شده باشند. نکته ای که وجود دارد قبل از محاسبه پایایی باید همه سوالات را هم جهت کرد یعنی باید سوالات مثبت و منفی (معکوس) را هم جهت کنیم.
  به زبان ساده پایایی پرسشنامه به این معناست که وقتی برای یک موضوع چندین سوال طراحی کرده ایم آیا تمامی این سوالات هم جهت هستند؟ یعنی سازگاری درونی دارند؟ یعنی همه با هم یک نتیجه را می دهند؟
  عوامل موثر بر پایایی:
  1-تعداد سوالات: هرچقدر تعداد سوالات یک مقیاس بیشتر باشد ضریب آلفای ان مقیاس بالاتر می رود.
  2-حجم نمونه : هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد ضریب آلفا بالاتر می رود.
  3- سطح سنجش: هر چه متغیرهای مورد سنجش از مقیاس بالاتری ( فاصله ای/نسبی) برخوردار باشند میزان آلفای کرونباخ بالاتر می رود.
  نکته ای که حائز اهمیت است هر چند که مقدار الفای کرونباخ قابل قبول باشد اما بهتر است به ارزیابی تک تک سوالات هم بپردازیم و در صورتی که برخی از سوالات دارای همبستگی کمتری با بقیه سوالات باشند آنها را حذف کرده و بتوانیم پایایی پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ را به حد عالی برسانیم.

 2. با نرم افزار spss بسیار سریع و راحت میشود از داده های خام و اطلاعات ورودی به صورت نموداری لیستی از اطلاعات وارده گرفت و دیگه لازم نیست ساعت ها وقت تلف کرد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.

 3. آزمون کرونباخ آلفا (به انگلیسی: Cronbach’s alpha) یا قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کرونباخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی (Reliability) پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. لی کرونباخ برای برآورد درونی این نوع آزمون‌ها یا مقیاس‌هایی که پاسخ درست یا غلط ندارند بر اساس روش کودر- ریچاردسون فرمول دیگری برای برآورد اعتبار پیشنهاد کرد که به آن روش آلفای کرونباخ می‌گویند.
  هرقدر همبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد.
  افزایش تعداد سؤالات تأثیر مثبت یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت.
  افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
  باتشکر از اطلاعات دقیق و مفیدتان.

 4. سلام
  آلفای کرونباخ معیاری برای ثبات درونی است، یعنی اینکه مجموعه ای از آیتم ها به عنوان یک گروه چقدر به هم مرتبط هستند. به عنوان معیاری برای پایایی مقیاس در نظر گرفته می شود. مقدار “بالا” برای آلفا به این معنی نیست که اندازه گیری یک بعدی است. اگر علاوه بر اندازه‌گیری سازگاری درونی، می‌خواهید شواهدی مبنی بر تک بعدی بودن مقیاس مورد نظر ارائه کنید، می‌توان تحلیل‌های بیشتری را انجام داد. تحلیل عاملی اکتشافی یکی از روش های بررسی ابعاد است. از نظر فنی، آلفای کرونباخ یک آزمون آماری نیست، بلکه یک ضریب پایایی (یا سازگاری) است.
  آلفای کرونباخ ، α (یا ضریب آلفا )، که توسط لی کرونباخ در سال 1951 ایجاد شد، قابلیت اطمینان یا سازگاری درونی را اندازه‌گیری می‌کند. ” قابلیت اطمینان ” نام دیگری برای ثبات است.
  آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی اینکه آیا نظرسنجی های چند سوالی مقیاس لیکرت قابل اعتماد هستند یا خیر. این سؤالات متغیرهای نهفته را اندازه گیری می کند – متغیرهای پنهان یا غیرقابل مشاهده مانند: وظیفه شناسی، روان رنجوری و غیره. اندازه گیری اینها در زندگی واقعی بسیار دشوار است. آلفای کرونباخ به شما می گوید که مجموعه ای از آیتم های آزمون به صورت گروهی چقدر به هم مرتبط هستند.

 5. سلام و وقت بخیر
  بررسی پایایی یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در هر پرسشنامه است و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ , معمول ترین روش محاسبه پایایی است ، اگر مقدار آن 0.7 و بالاتر باشد می توان گفت آن مقیاس دارای پایایی است و عمدتا برای پرسشنامه هایی به کار می رود که سوالات ان به صورت طیف لیکرت (و نیز فاصله ای/نسبی) اندازه گیری شده باشند. نکته ای که وجود دارد قبل از محاسبه پایایی باید همه سوالات را هم جهت کرد یعنی باید سوالات مثبت و منفی (معکوس) را هم جهت کنیم.
  به زبان ساده پایایی پرسشنامه به این معناست که وقتی برای یک موضوع چندین سوال طراحی کرده ایم آیا تمامی این سوالات هم جهت هستند ؟
  عوامل موثر بر پایایی:
  1-تعداد سوالات: هرچقدر تعداد سوالات یک مقیاس بیشتر باشد ضریب آلفای ان مقیاس بالاتر می رود.
  2-حجم نمونه : هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد ضریب آلفا بالاتر می رود.
  3- سطح سنجش: هر چه متغیرهای مورد سنجش از مقیاس بالاتری ( فاصله ای/نسبی) برخوردار باشند میزان آلفای کرونباخ بالاتر می رود.
  نکته ای که حائز اهمیت است هر چند که مقدار الفای کرونباخ قابل قبول باشد اما بهتر است به ارزیابی تک تک سوالات هم بپردازیم و در صورتی که برخی از سوالات دارای همبستگی کمتری با بقیه سوالات باشند آنها را حذف کرده و بتوانیم پایایی پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ را در حد خیلی خوب برسانیم .
  با تشکر از شما ?

 6. پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد و همچنین روایی پرسشنامه (اعتبار یا Validity) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد که متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد. با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.
  برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود که عبارتند از:
  اجرای دوباره (روش بازآزمایی)
  روش موازی (همتا)
  روش تصنیف (دو نیمه کردن)
  روش کودر- ریچاردسون
  روش آلفای کرونباخ

 7. آلفای کرونباخ را می‌توان به عنوان ضریب همبستگی بین دو سوال در نظر گرفت که به منظور اندازه‌گیری دستیابی به یک هدف به کار گرفته می‌شوند. این شاخص به عنوان تابعی از تعداد گویه‌ها در پرسشنامه، متوسط کوواریانس بین زوج گویه‌ها و واریانس امتیازات پرسشنامه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *