4 پاسخ

 1. متغیر مستقل : این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته، نتیجه است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل به وسیله آزمایش­ کننده دستکاری می­شود تا تأثیر تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه­ گیری شود. به عبارت دیگر، تغییرپذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می­ شود.
  متغیر وابسته :متغیر اصلی مورد توجه محقق است. این متغیر، متغیر پاسخ، برون­داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه­ گیری می­شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش ­بینی کند. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش­ بینی می­شود. از طریق تجزیه و تحلیل متغیر وابسته امکان یافتن پاسخ­ها یا راه­ حل­هایی برای مسئله ایجاد می­ شود. محقق قصد دارد این متغیرها را و همین­طور سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن را به صورت کمّی و سنجش ­پذیر درآورد.
  متغیر تعدیل کننده : متغیر تعدیل­ کننده، متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی، حضور متغیر سوم (متغیر تعدیل­کننده) رابطۀ مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته، را تغییر می­دهد. این متغیر در مثال­های زیر روشن می­شود.
  متغیر کنترل : متغیر کنترل، متغیری است که در آزمایشی، به منظور ارزیابی رابطه بین متغیرهای متعدد، اثر آن ثابت نگه داشته می‌شود.
  متغیر میانجی : متغیری است که به صورت غیرمستقیم بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر متغیری را که بین یک متغیر مستقل و وابسته قرار می‌گیرد یک متغیر میانجی می‌گویند. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. در واقع برای نمونه متغیر جنسیت در بررسی رابطه روش تدریس و یادگیری دانش‌آموزان یک متغیر میانجی است.

 2. متن خوب بود اما جای ویرگول ها احساس کردم بعضی جاها نامناسبه و جاهایی که نباید، کلمات به صورت سر هم نوشته شده بود.

 3. متغیرها یکی از ابعاد اصلی در تحقیقات است. افراد باید پس از این که موضوع مورد تحقیق خود را انتخاب کردند، موارد اصلی تحقیقات خود را به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر بگیرند. متغیرهای تحقیق انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آن‌ها متغیرهای مستقل و وابسته اند.
  همچنین متغیر میانجی، متغیری است که به صورت غیرمستقیم بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر متغیری را که بین یک متغیر مستقل و وابسته قرار می‌گیرد یک متغیر میانجی می‌گویند. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است و در حالت کلی یک متغیر تعدیل کننده، یک متغیر کیفی یا کمی است که جهت یا شدت رابطه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  علاوه بر این، بسیار واضح است که در یک تحقیق نمی‌توان اثرات همه متغیرها را بر یکدیگر و به طور همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار داد؛ بنابراین پژوهشگر با کنترل برخی از متغیرها، اثر آن‌ها را خنثی می کند. به عبارت دیگر، متغیر کنترل، متغیری است که به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد یا خیر، ثابت نگهداشته می‌شود و در شرایطی که تأثیر متغیر کنترل خنثی یا حذف می شود، تأثیر متغیر مستقل مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *