تحلیل آماری با اس پی اس اس ، ویلکاکسون

ویلکاکسون : داده ها برای یگ گروه 12 نفری از اعداد مورد بررسی است که در آزمایشگاه ازخواب محروم شده اند، سپس آزمون برای ادراکات شناختی انجام شده است. تمرین کواریانس چند متغیره : تاثیر دو نوع مداخله بر اضطراب و خلق و خو تمرین همبستگی: تمرین t مستقل :(اطلاعات سوال مطرح شده در اینجا […]

انواع تحلیل واریانس در spss

الف ) تحلیل واریانس یک طرفه ب ) تحلیل واریانس دوطرفه و سه طرفه ج ) تحلیل کوواریانس د) اندازه گیری مکرر(تکراری) ه) تحلیل واریانس چند متغیره ( بیش از یک متغیر وابسته داریم)

آمار استنباطی در spss

الف) آزمون های مقایسه ای – تفاوتی ( آزمون t تک نمونه ای ، tمستقل ،t همبسته ، تحلیل واریانس یک طرفه) ب ) آزمون های همبستگی و پیوستگی ( آزمون فی و وی کرامر ، آزمون مجذور کای استقلال ، آزمون همبستگی اسپیرمن ، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون همبستگی تفکیکی (جزئی)) ج ) […]

شیوه محاسبه سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در SPSS

آزمون آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه spss

شاخص کرونباخ که آن را با ضریب آلفا نیز می شناسند، برای سنجش اعتبار پاسخ های هر سوال پرسشنامه کاربرد دارد. این ضریب آماری در حقیقت ضریب همبستگی بین دو سوال می باشد و تابعی از واریانس امتیازات و کواریانس دو سوال می باشد. روش آلفاي كرونباخ در spss براي تعيين پايايي پرسشنامه کاربرد دارد. […]

انجام Spss جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری در پژوهشهای علمی

سفارش انجام spss

خدمات انجام Spss برای انجام Spss چیزی فراتر از عملیات های ریاضی لازم نیست بنابراین هر محققی با گذراندن دورهای مقدماتی آمار می تواند از این نرم افزار استفاده نماید. انجام Spss و تجزیه و تحلیل های آماری با آن با توجه به ارزش روز افزون پژوهش های علمی و از آنجا که اعتبار یک […]

انجام تحلیل آماری با spss – کاربرد انواع آزمونها

انجام تحلیل آماری با spss

جهت انجام تحلیل آماری با spss و بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می بایست آزمون آماری مناسب انتخاب گردد. انتخاب آزمون آماری مناسب در انجام spss بستگی به تعداد متغیرهای تحقیق، تعداد گروه های مقایسه شده، مستقل یا وابسته بودن گروه ها، نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها و نوع داده ها( عددی، رتبه […]

سفارش تحلیل آماری با SPSS – پارامتریک و ناپارامتریک

سفارش تحلیل آماری با spss – تفاوت آمار پارامتریک و ناپارامتریک در سفارش تحلیل آماری با spss دو نوع آمار داریم که به شرح این دو می پردازیم. 1 – آمار پارامتریک: آزمون‌های آماری با دو رویکرد کلی ساخته شده و ساخته می‌شوند. یک رویکرد این است که بر اساس توزیع‌های آماری موجود آزمون‌های آمار […]

انجام SPSS – انواع دیگر آزمونها

انجام spss

انجام SPSS – آزمونهای mancova,manova,anova: انجام spss انوا ، مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می شوند. […]

سفارش SPSS – انواع آزمونها در اس پی اس اس

سفارش spss

سفارش spss موسسه تحلیل آماری آوا ، خدمات سفارش SPSS و انجام سفارشات تحلیل آماری داده ها با اس پی اس اس را ارائه میدهد. تحلیل انواع پارامتر ها ، پارامتریک، ناپارامتریک توسط این موسسه صورت می پذیرد. انواع رگرسیون ها مثل خطی، غیر خطی، لجستیک، لگاریتمی در تحلیل آماری داده های شما بررسی و […]