تحلیل آماری با اس پی اس اس ، ویلکاکسون

ویلکاکسون : داده ها برای یگ گروه 12 نفری از اعداد مورد بررسی است که در آزمایشگاه ازخواب محروم شده اند، سپس آزمون برای ادراکات شناختی انجام شده است. تمرین کواریانس چند متغیره : تاثیر دو نوع مداخله بر اضطراب و خلق و خو تمرین همبستگی: تمرین t مستقل :(اطلاعات سوال مطرح شده در اینجا […]

انجام تحلیل آماری پایان نامه رشته پزشکی و پرستاری با spss

دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری به فردی متخصص در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها در spss نیاز دارند. نتایج مطالعات و بررسی های زیستی دانشجویان رشته پزشکی، بایستی تجزیه و تحلیل آماری شده و به نتایج بهینه ای تبدیل شوند. ما در مرکز انجام پروژه های spss آوا پروژه آماده تجزیه و تحلیل آماری […]

انواع تحلیل واریانس در spss

الف ) تحلیل واریانس یک طرفه ب ) تحلیل واریانس دوطرفه و سه طرفه ج ) تحلیل کوواریانس د) اندازه گیری مکرر(تکراری) ه) تحلیل واریانس چند متغیره ( بیش از یک متغیر وابسته داریم)

آمار استنباطی در spss

الف) آزمون های مقایسه ای – تفاوتی ( آزمون t تک نمونه ای ، tمستقل ،t همبسته ، تحلیل واریانس یک طرفه) ب ) آزمون های همبستگی و پیوستگی ( آزمون فی و وی کرامر ، آزمون مجذور کای استقلال ، آزمون همبستگی اسپیرمن ، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون همبستگی تفکیکی (جزئی)) ج ) […]